Descarcă document în format Word

Societatea FULLBLOOM S.R.L., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/16156/2016 din 09.12.2016, având cod unic de înmatriculare RO36820559, cu sediul social în București, Bd. Eroilor nr. 5, sector 5, legal reprezentată prin dna Adriana Georgescu, în calitate de administrator, telefon 0726338645, e-mail: adriana.georgescu@fullbloom.ro,

În calitate de operator de date cu caracter personal, denumită în continuare „FULLBLOOM”, “operatorul” sau „noi”,

Înțelege importanța ce trebuie acordată prelucrării datelor cu caracter personal și, în acest sens, se angajează să protejeze datele cu caracter personal prelucrate în cadrul activităților curente pe care le desfășoară, în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv Regulamentul nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul GDPR”).

Prin această notă dorim să vă informăm cu privire la (i) scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, (ii) temeiul legal al prelucrării acestor date, (iii) categoriile de date pe care le colectăm de la dvs. și pe care le prelucrăm, (iv) durata prelucrării acestor date, (v) drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată și modalitatea în care vi le poți exercita, (vi) cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal.


Scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele

Datele personale care ne sunt transmise prin intermediul CV-urilor și/sau care sunt disponibile pe platformele de specialitate (de exemplu, LinkedIn) sunt prelucrate pentru a vă putea oferi serviciile solicitate de consiliere în carieră/coaching într-o manieră în care să acopere cât mai multe dintre nevoile dumneavoastră.


Temeiul legal al prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a se putea atinge scopurile menționate mai sus; în acest sens, temeiul juridic al prelucrării îl reprezintă articolul 6 alineatul (1) litera a) din Regulamentul GDPR și anume, consimțământul dumneavoastră.


Categoriile de date colectate și prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le puneți la dispoziție în cadrul CV-ului și includ, printre altele: numele și prenumele, fotografia, adresa de domiciliu și/sau adresa de reședință, adresa de e-mail personală, numărul de telefon personal, data nașterii, sexul, starea civilă, naționalitatea, experiența profesională, studii, abilități si cunoștințe, precum și orice alte date cu caracter personal incluse în CV-ul pe care îl transmiteți.


În măsura în care documentele pe care ni le transmiteți conțin și datele personale ale altor persoane fizice (de exemplu, persoane de contact pentru verificarea referințelor), vă rugăm să informați respectivele persoane anterior transmiterii către FULLBLOOM a datelor lor personale cu privire la modalitatea în care datelor lor cu caracter personal vor fi prelucrate de către societate.


Durata prelucrării acestor date


Datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție în cadrul CV-ului vor fi stocate și prelucrate pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, această perioadă neputând să depășească 2 ani, perioadă la finalul căreia datele dumneavoastră vor fi șterse.


Destinatarii datelor cu caracter personal. Transferul datelor cu caracter personal


FULLBLOOM nu transferă datele cu caracter personal pe care i le puneți la dispoziție către alți terți. În cazul în care transmiterea este necesară îndeplinirii serviciilor pe care dumneavoastră le solicitați, transmiterea nu se va face decât după consultarea dumneavoastră.


Securitatea prelucrării


FULLBLOOM va asigura securitatea prelucrării datelor dvs. începând cu momentul conceperii acestora prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

De asemenea, FULLBLOOM vă va informa, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care o eventuală încălcare a securității datelor este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., cu excepția cazurilor indicate în art. 34 din Regulament.


Drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată


În considerarea calității dvs. de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la toate aspectele esențiale ale prelucrării de date;
 • Dreptul de acces la datele prelucrate și la o serie de informații, conform prevederilor legale, drept care vă permite să fiți informat dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi , precum și cu privire la detaliile disponibile în acest sens (inclusiv dar fără a se limita la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate etc.),
 • Dreptul de a obține rectificarea și/sau completarea datelor personale, fără întârzieri nejustificate;
 • Dreptul de a obține ștergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate);
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor).
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Aveți dreptul de a obține date personale prelucrate într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat în scopul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului, în cazurile prevăzute de art. 20 din Regulament.
 • Dreptul la opoziție
 • Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării în temeiul interesului public sau al interesului legitim al operatorului sau în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor justificări, cu excepția prevăzute de art. 21 din Regulament.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, în afara excepțiilor prevăzute de art. 22 din Regulament.
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Dreptul la formula o cale de atac, în fața instanțelor de judecată din România.

Modalitatea în care vă puteți exercita drepturile de care beneficiați


Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile anterior indicate, vă rugăm să formulați o solicitare scrisă sau verbală, cu indicarea calității dvs. de persoană vizată și obiectul solicitării, pe care să o adresați către FULLBLOOM folosind datele de contact de mai jos:


În atenția: Dna. Adriana Georgescu
Adresa: București, Bd. Eroilor nr. 5, sector 5
E-mail: adriana.georgescu@fullbloom.ro
Telefon: 0726338645


În măsura în care solicitați o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării de către FULLBLOOM, aceasta vă va fi furnizată în format material sau electronic, conform opțiunii dvs. Orice copii ulterioare ale acelorași date vor fi furnizate contra cost.


FULLBLOOM va analiza temeinicia solicitărilor dvs. și vă va furniza un răspuns fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când complexitatea și numărul cererilor o impune. Pentru solicitările transmise de către dvs. în format electronic, răspunsurile se vor transmite tot în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați expres furnizarea lor în alt format.


Alte chestiuni
În calitate de persoană vizată, dorim să vă informăm că vă revin următoarele obligații:

 • De a furniza date corecte;
 • De a informa FULLBLOOM, fără întârzieri nejustificate, despre orice modificare survenită cu privire la datele prelucrate.

Am luat cunoștință,
(Nume, prenume ) (zz.ll.2018)